คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษกร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน ผลสำเร็จการดำเนินงานจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. โดย วว. ณ อาคารคัดแยกขยะ อบต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

 

 

คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษกร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน

ผลสำเร็จการดำเนินงานจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. โดย วว. ณ อาคารคัดแยกขยะ อบต.ตาลเดี่ยว จ.สระบุรี

 

ดร.อาภารัตน์   มหาขันธ์   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)   พร้อมผู้บริหารและบุคลากร วว. ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพลังงาน  สภาผู้แทนราษฏร  ในโอกาสศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงาน” ณ  อาคารคัดแยกขยะ  อบต.ตาลเดี่ยว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  จากการดำเนินงานภายใต้ “โครงการจัดการชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยรองรับปริมาณขยะชุมชนไม่เกิน  50  ตันต่อวัน และมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน   (Circular  Economy)   เน้นการเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  ในรูปแบบวัตถุดิบรอบสองที่มีคุณภาพ เน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีไทย อาทิ เทคโนโลยีการดับกลิ่นด้วยระบบโอโซนและสารดูดซับ เทคโนโลยีการคัดแยกชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR ร่วมกับ Vision เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพและไบโอมีเทนอัดถัง เพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อน เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และสารปรับปรุงดิน และเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูงทดแทนถ่านหิน  เป็นต้น  (วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ จังหวัดสระบุรี)

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox