ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หนึ่งทางเลือกใหม่ของพลังงานทดแทน สำหรับคนยุคใหม่

 

 

ในยุคการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างก้าวกระโดด (Energy Disruption) พลังงานไฟฟ้าจะมีบทบาทและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ทางมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และความเชื่อมโยงทั้งทางด้านพลังงานและทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

เนื่องจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการจัดทำงานวิจัยด้านระบบสมาร์ตกริด ภายใต้โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ (Campus Power) ขนาด 500 กิโลวัตต์ (kW) ซึ่งตอนนี้กำลังเข้าสู่การดำเนินการ ระยะที่ 2 เป็นการขยายพลังงานไฟฟ้าระบบสมาร์ตกริด สู่ชุมชน จังหวัดพะเยา

 

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นการติดตั้งงระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์) ขนาด 2.9 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งมีระบบการบริการจัดการพลังงาน (Energy Management System) พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคาร (Energy Monitoring System) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคนิค และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

 

ด้วยการพัฒนาที่ก้าวไปไกลของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่มีข้อดีคือ การปลอดคาร์บอนหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) หรือก็คือ รถยนต์ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษนั่นเอง เพื่อให้เราก้าวไปสู่ในยุคของเทคโนโลยีที่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์และโลกได้อย่างยั่งยืนทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ (EV Charging Station) เพื่อรองรับระบบสมาร์ตกริดและการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง

 

นอกจากนี้ ทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตร “สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม” ในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางพลังงานและทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox