วว.จัดสัมมนาวิชาการ ตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ/ภาชนะรับแรงดัน

 

 

วว.จัดสัมมนาวิชาการ ตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์

เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ/ภาชนะรับแรงดัน

 

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน” ซึ่งจัดโดย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) วว. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการเลือกใช้และตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยที่ใช้งานในอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถใช้งานลิ้นนิรภัยอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวาล์วในงานอุตสาหกรรม จาก บจก.วิสโก้อัลลายแอนซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์จากประเทศเยอรมนี และนักวิชาการด้านการตรวจสอบจาก วว. ร่วมบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้าสัมมนา ได้แก่ ช่างเทคนิค วิศวกร เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมดูแลการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันในโรงงานอุตสาหกรรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจการใช้งานและตรวจสอบวาล์ว จำนวน 30 ท่าน  ในวันที่                 11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

 

หม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรม เป็นภาชนะที่ใช้งานที่มีอุณหภูมิสูงและความดันอยู่ภายในภาชนะขณะที่ใช้งาน ซึ่งอาจเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลาหากการใช้งานไม่ถูกต้องซึ่งอาจเกิดจากความบกพร่องของผู้ใช้งานหรือสภาพหม้อน้ำหรือภาชนะรับแรงดันที่มีอายุการใช้งานนานหรือขาดการบำรุงรักษาและตรวจสอบ ทำให้ความดันขณะใช้งานเพิ่มสูงมากเกินกำลังความแข็งแรงของหม้อน้ำทำให้เกิดการระเบิดและอุบัติเหตุตามมา ลิ้นนิรภัยเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ระบายไอน้ำออกจากหม้อน้ำเพื่อลดความดันภายในหม้อน้ำหรือภาชนะรับแรงดัน หากแรงดันภายในภาชนะสูงกว่าปกติแล้วลิ้นนิรภัยบกพร่องไม่ทำงานเพื่อระบายแรงดันภายในภาชนะได้อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานและอาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้

 

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและคำปรึกษาด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุรวมถึงตรวจทดสอบและประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วนและโครงสร้างทางวิศวกรรมมานานกว่า 20 ปี และได้รับการรับรองคุณภาพหน่วยตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก.17020 (ISO/IEC17020) และคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC17025) ศพว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับ บริษัทอินเวย์เทคจำกัด บริษัทวิสโก้อัลลายแอนซ์จำกัด  และ METRUS GmbH จากประเทศเยอรมนีผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 50 ปี จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน” ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้และตรวจทดสอบลิ้นนิรภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างปลอดภัย

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox