“Manufacturing Review” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

 

 

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีมานำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการดำเนินการธุรกิจ/ธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน รวมถึงระบบการศึกษา สร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้/ความชำนาญ “Manufacturing Review” ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

 

 

 

-ภาพรวมการลงทุน และเม็ดเงินEEC

 

แม้เศรษฐกิจโลกปี 2564 ยังผันผวนสืบเนื่องจากการระบาดของโควิท-19 แต่มีแนวโน้มว่าทั่วโลกจักสามารถควบคุมการการระบาดได้ หลังจากระดมฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 20%-25% ของประชากรโลก ดังนั้น หลายประเทศจึงเตรียมการเปิดประเทศภายในไตรมาสสามของปีนี้
ทาง ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ได้ตั้งเป้าหมายมูลค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท เม็ดเงินของการลงทุนเหล่านี้ มิได้มุ่งเป้าหมายเพียงเชิงปริมาณการลงทุน แต่เน้น “คุณค่า” ของการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยติดตามอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากและรวดเร็วได้ทัน หากเราเลือกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ผิดทาง อนาคตก็การพลิกผันได้ทันที และเมื่อคำนึงถึงอนาคตของประเทศไทยแล้ว สิ่งที่อีอีซีกำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ คือ เป็น Regulatory Sandbox ต้นแบบแนวทางที่สำเร็จและสามารถขยายผลต่อในระดับประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

– แผนพัฒนาและความคืบหน้า 5G และ Industrial 4.0 ในพื้นที่อีอีซี

 

ผมขอกราบพระคุณทาง กสทช แทนคนไทยทุกท่าน ที่ได้เปิดประมูลคลื่นความถี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ทั้งหมด 3 คลื่นความถี่ ได้แก่ 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียน ด้วย 5G ทำให้อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด จากการลงทุนโครงข่ายระบบ 5G ของบริษัทเทเลคอมไทย ซึ่งวันนี้โครงข่าย 5G ดังกล่าวได้ครอบคลุมพื้นที่อีอีซีไปแล้วกว่า 80% ส่งผลให้อุตสาหกรรมดิจิทัลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเริ่มขยับตัวตามมาอย่างรวดเร็ว อีอีซีจึงต้องเร่งสนับสนุน/ส่งเสริม ให้เกิดอุตสาหกรรมดังกล่าวในพื้นที่อีอีซีเพื่อเป็นต้นแบบและสามารถขยายผลในระดับประเทศอย่างรวดเร็วอีอีซี ได้ประสานกับบริษัทเทเลคอมและและสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์(TARA) ร่วมกันประยุกต์ใช้ 5G และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 แก่ 10,000โรงงานในพื้นที่อีอีซี ขณะนี้ได้หารือ/ริเริ่มทดลองกับ 30-35 โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม WHA ที่ได้เตรียมการเป็น Smart Industrial Estate แห่งแรกของไทย ……นอกจากนี้ อีอีซีได้ร่วมกับ อบต. บ้านฉางนำเทคโนโลยี 5G สร้างสมาร์ทซิตี้บ้านฉาง เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ 5G กับสองโครงการข้างต้น ย่อมทำให้เกิด Data Industry เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ในแผนงานของอีอีซี อีอีซีได้ริเริ่มก่อตั้ง Data Bureau ขึ้นเพื่อสร้างรากฐานด้าน Common Data Lake ซึ่งผมขอให้ข้อมูลในโอกาสต่อไปครับ….  การริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นของอีอีซี เป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิตอล ดังนั้นเทคโนโลยี 5G จึงช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ตลอดจนรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจและพัฒนาสังคมไทยสู่ยุคใหม่

 

 

 

-มุมมองปัจจัยหลักการฟื้นตัว ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย

 

เมื่อนักลงทุนอุตสาหกรรมทั้งไทยและเทศเข้ามาหารือที่จะลงทุนในพื้นที่อีอีซี คำถามที่เกิดขึ้นทุกครั้งคือ เรามีกำลังคนที่พร้อมจะทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมอีอีซีหรือไม่ เมือสามปีก่อนตอนที่เราเริ่มต้นแผนงานอีอีซี เรามีปัญหาเรื่องบุคลากรที่ผลิตจากระบบการศึกษาไทยนั้นไม่ตรงกับการของภาคอุตสาหกรรมแม้ว่าครูบาอาจารย์มีวิชาความรู้และความสามารถ ผู้สำเร็จการศึกษาตกงานกว่า 30% ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาฯอีอีซี ท่านจึงได้กำหนดปรัชญาด้าน Demand Driven คือการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับภาคอุตสาหกรรม อีอีซีเราทำงานเรื่องนี้หนักมากเพื่อทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจในส่วนของการสร้างกำลังคนดิจิตอลและ 5G อีอีซีได้หารือ/ร่วมมือกับ VMware HP ล่าสุดอีอีซีได้ร่วมมือ หัวเว่ย จัดตั้ง ASEAN Huawei Academy ขึ้น ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับต่อไป ได้เตรียมความร่วมมือกับ Mavenir 5G และ Cisco ด้วยความร่วมมือนี้ เราตั้งใจผลิตกำลังคนด้านดิจิตอล ตามแนวทาง Demand Driven ถึง 44,000 คน ภายในสามปี ปัจจุบันด้านผลิตกำลังคน ดูแลโดย ดร. อภิชาติ ทองอยู่ ประธาน EEC-HDC …ลองไปถามท่านดูว่า แรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดใช่ไหม ท่านจะตอบทันทีว่า “..แม่นแล้ว..” เครือข่ายการพัฒนากำลังคนนี้ เราประสานหมด ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

 

 

-แนะผู้ประกอบการ นักอุตสาหกรรมการผลิต ต้องเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอย่างไร ให้ตอบรับ Smart Manufacturing ในสถานการณ์ปัจจุบัน

 

โลกยุคใหม่ที่ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีให้มากขึ้น แม้ว่าการระบาดของโควิทสร้างวิกฤตต่ออุตสาหกรรมไทย แต่ผมมีความมั่นใจว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยสามารถฟันฝ่าวิกกฤตต่อไปโดยนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหา เพื่อยืนอยู่ในอุตสาหกรรมต่อไปได้ การสร้างสมดุลเทคโนโลยีกับแรงงานสำคัญมาก เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันอย่างชัดเจน แรงงานเราต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ได้ดี

 

 

 

 

-มุมมองงานแสดงสินค้า จะมีส่วนช่วยผู้ประกอบการอย่างไรได้บ้าง

 

การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรืองานManufacturing Expo 2021 มหกรรมเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุน ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ อยากให้นักอุตสาหกรรมได้สัมผัส และได้เห็นของจริง เพราะอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว งานแสดงสินค้าจึงมีความสำคัญมาก ที่จะทำให้คนในด้านแวดวงอุตสาหกรรมได้มาอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมของตนเองให้มีความทันสมัย ด้วยเครื่องจักร นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด

 

 

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox