ประชุมหารือ เรื่อง ข้อมูลด้านการใช้น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

 

 

 

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. มอบหมายให้ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ 2 และ ปฏิบัติการ 3 โดยนายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และนายปมุข เตพละกุล ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 3 เป็นผู้แทนในการประชุมหารือ เรื่อง ข้อมูลด้านการใช้น้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโครงสร้างราคาค่าน้ำและแนวทางการกำหนดราคาน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ EEC ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

#FOLLOW US ON INSTAGRAM