ประธาน ส.อ.ท. ร่วมเสวนา “รับมือระลอกใหม่พลังงานไทย” ชูแนวทางการปรับตัวด้านพลังงานของภาคอุตฯ

 

 

 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “รับมือระลอกใหม่พลังงานไทยในบทบาทของภาคอุตสาหกรรม” ร่วมกับนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ดร.นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และนายคุณาธิป ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 ปตท. สำนักงานใหญ่

 

 

 

การเสวนาครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและบูรณาการแนวทางบริหารจัดการพลังงานของประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย ส.อ.ท. ในฐานะผู้ใช้พลังงานได้กล่าวถึงผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน การปรับตัวด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรม และเสนอแนวทางที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ

#FOLLOW US ON INSTAGRAM