ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคนใหม่ พร้อมเดินหน้ายกระดับการเพิ่มผลิตภาพให้แก่องค์กรไทย สอดรับนโยบายภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีมติแต่งตั้งให้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบัน ให้สอดรับต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม นำไปสู่การผสานพลังการส่งมอบองค์ความรู้ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการเพิ่มผลิตภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่องค์กรและอุตสาหกรรมการค้า การผลิต การบริการของไทยให้สามารถเติบโตด้วยความมั่นคงต่อไปอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับสู่ตลาด ทั้งภายในประเทศและสากล

#FOLLOW US ON INSTAGRAM