รุดเยี่ยม DIPROM CENTER 6 พร้อมย้ำจับมือ สอจ.นครราชสีมา ร่วมปั้นผู้ประกอบการสู่ความยั่งยืน

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (DIPROM CENTER 6) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

 

นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (DIPROM CENTER 6) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นางคนึงนิจ ทยายุทธ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

 

 

รสอ.รก.รปอ. กล่าวให้กำลังใจและชื่นชม ผู้บริหารและบุคลากร DIPROM CENTER 6 ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มที่ ในการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอให้ DIPROM CENTER 6 ร่วมบูรณาการกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการส่งต่อ ต่อยอดผู้ประกอบการ และโครงการต่าง ๆ เนื่องจาก DIPROM CENTER 6 เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร และทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ หากมีการร่วมมือกันจะสามารถผลักดันเกษตรอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมอบแนวคิดการส่งเสริมและให้รางวัลกับคนทำดี ด้วย “หัว และ ใจ” ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ดร.ณัฐพล รังสิตพล) พร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายการมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ประกอบด้วย

มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจและอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมศักยภาพ หรือ S-Curve รวมถึงธุรกิจและการผลิตรูปแบบใหม่
มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลสังคม โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน สังคม และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่สู่การอยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตร
มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก ผลักดันปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกลไกการกำกับดูแลที่ทรงประสิทธิภาพ และการส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการหรือโรงงานด้วยแนวคิด BCG ที่สัมผัสได้
มิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เพื่อรักษาวิถีชีวิต สร้างประโยชน์พัฒนาชุมชนรอบอุตสาหกรรม และต่อยอดอาชีพดีพร้อม

#FOLLOW US ON INSTAGRAM