วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย อว. เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หนุนไทยเป็น EV HUB ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

 

นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. for EV) อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น EV HUB ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่าง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. และ 22 หน่วยงานในสังกัด อว. ต่างประเทศ ในวันที่ 18  มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  อาคาร ICT  มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 23 ฝ่าย ในการร่วมจัดทำแผนการขับเคลื่อนนโยบายฯ  จำนวน  3  แผนงาน ประกอบด้วย EV – HRD, EV Transformation และ EV Innovation  พร้อมร่วมขับเคลื่อนแผนงานไปสู่หน่วยปฏิบัติและบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วมกันผลักดันการบูรณาการแผนนโยบายเพื่อขยายผลในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ  วว.  ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้  วว.   โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง   (ศทร.) มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ และเปิดให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมาตรฐานสากล ครอบคลุมการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง BEV และ EV-BUS การทดสอบและรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบและอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ แก้ปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาให้กับผู้ประกอบการอย่างครบวงจรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

 

 

ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  มีศักยภาพในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ยานยนต์ไฟฟ้า เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมแกร่ง  สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบันยานยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นและมีอัตราส่วนการใช้งานสูงขึ้นด้วย  เนื่องจากราคาค่าพลังงานต่ำกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเครื่องยนต์สันดาป  โดย วว. ให้ความสำคัญและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ   เครื่องมือทดสอบวิเคราะห์ต่างๆ  ตลอดจนปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นเชิงรุกเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับอุตสาหกรรมมากขึ้น  เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมขนส่งในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

ผู้ประกอบการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่   โทร.0 2577 9000 , 02577 9143  ต่อ  201  และ  304  หรือที่ หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/   E-mail : [email protected] , [email protected] , https://www.tistr.or.th/rttc/   Facebook Page  :  https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

#FOLLOW US ON INSTAGRAM