สศก. หารือร่วม UK’s International Climate Finance

 

 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายนางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย และผู้บริหารของ UK Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT) นำโดย นาย Mike Irwin – Head of Partnerships & Bilateral Engagement ในประเด็นแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเกษตร ผ่าน UK PACT และโมเดลการคำนวณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2050 (2050 Energy and Emission Calculator Model) โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนวิจัยเศรษฐกิจเทคโนโลยี ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

#FOLLOW US ON INSTAGRAM