สายงานปฏิบัติการ 2 จัดประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

 

 

นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รผก.ปก.2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายมานิต อินเมฆ ผอ.สนฉ., นางสาวกฤษฎาพร บุญอยู่ ผอ.ฝปก.2, นางเพ็ญนภา เธียรพจีกุล ผอ.กปก.2, นางสาวภัทรียา สังข์ดี ผช.ผอ.สนฉ. และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้โครงการ Factory & Partner Visit ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่าง กนอ. กับผู้ให้บริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ผู้ประกอบการในนิคมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในนิคมฯ แหลมฉบัง ในการรับฟังความต้องการความคาดหวัง ปัญหาและอุปสรรคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC) เพื่อนำไปสู่การตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง ลดผลกระทบเชิงลบ รวมถึงความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต ซึ่งนำไปสู่แผนการยกระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของ สนฉ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนง.นิคมฯ แหลมฉบัง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ท่าน

#FOLLOW US ON INSTAGRAM