Autodesk Asia เดินเกมรุก…จัดสัมมนาออนไลน์ฯ ส่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เปลี่ยนโรงงานผลิตแบบดิจิทัลรับ EEC

 

Autodesk Asia Pte. Ltd. ร่วมกับ สถาบันไทยเยอรมัน และ บริษัท สมาร์ทเทรด พับลิเคชั่นส์ จำกัด จัดสัมมนาออนไลน์ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตในโรงงานแบบดิจิทัล “Adaptability to Digital Manufacturing Transformation” เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ Eastern Economic Corridor (EEC) :โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ถือเป็น Sandbox แห่งใหม่ ในพื้นที่อีอีซี และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยพื้นที่ดังกล่าวจะมีการขยายตัวในด้าน Digital TransformationTechnology ซึ่งเป็นตัวเร่งในซัพพลายเชนของอุตสาหกรรม 4.0 และหากผู้ประกอบการรายใดไม่นำเรื่องดังกล่าวเข้ามาใช้ในโรงงานถือว่าจะตามไม่ทันอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นดิจิทัล

 

โดยหัวข้อของการบรรยายที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระจะเป็นในเรื่องของ “การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การผลิตในโรงงานแบบดิจิทัล (Adaptability to Digital Manufacturing Transformation)” วิทยากร ดร.ชิต เหล่าวัฒนา Executive Advisor Eastern Economic Corridor (EEC) หัวข้อ “การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในยุคCOVID-19 (LEAN Production & Optimization for Smart Factory in COVID-19)” วิทยากรจากสถาบันไทย-เยอรมัน คือ อาจารย์ บุญลือ บุญคง ผู้จัดการแผนกออกแบบและ จัดการผลิตดิจิทัล และ อาจารย์อนุพันธ์ ขันทะสีมา วิศวกรแผนกออกแบบและ จัดการผลิตดิจิทัล รวมถึงทีมงานวิทยากรจาก Autodesk Asia Pte. Ltd. โดย คุณสุรนาท มลิอ่อง Technical Sales Specialist และ คุณกฤษณา ชาญชัยพล Territory Sales Executive และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Steven Chiu Head, Design & Manufacturing ASEAN Autodesk Asia Pte. Ltd. มากล่าวเปิดงาน รวมถึงแนะนำการดำเนินธุรกิจและนำเสนอโซลูชั่นส์ ของ Autodesk อีกด้วย

 

ซึ่งภายในงานสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100 ท่าน ให้ความสนใจ นับว่าเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมการผลิตให้ก้าวทันต่อโลกดิจิทัลยิ่งขึ้น

 

           

Post a Comment

#FOLLOW US ON INSTAGRAM
WordPress Lightbox